Van cơ máy lọc nước RO (Van 4 cửa)

150,000

van cơ 4 cửa có tác dụng điều tiết nước từ máy bơm đến màng RO và từ màng RO đến bình áp